VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v plat­ ném znění. VOP vydává spolek SPORTFILM LIBEREC z.s., IČ: 08152977, se sídlem Jablo­ necká 88/18, 460 05, Liberec, (dále jen „Spolek"), která je pořadatelem Mezinárodního fes­ tivalu sportovních filmů, SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC (dále jen „Festival"). Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi festivalových pasů a vstupenek na jednotlivý program Festivalu (dále jen „Pas"). Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu se Spolkem (dále jen „Návštěvníkem"), a Spol­ kem, při koupi Pasů na Festival, zejména obeznámení Návštěvníka se způsoby platby, pod­ mínkami odstoupení od smlouvy a změnami smlouvy. Objednání Pasů přes internet, stejně jako jejich zakoupení ve festivalovém centru nebo nákup jednotlivých vstupenek na určité projekce zahrnuje přijetí VOP, se kterými se Návštěvník může seznámit na internetových stránkách www.sportfilm.cz.

PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ PASŮ

 Prodejcem je spolek SPORTFILM LIBEREC z.s., IČ: 08152977. Pro případné dotazy se pro­ sím obracejte na festival@sportfilm.cz. Po přihlášení do festivalové databáze vyberte z na­ bídky pasů konkrétní typ. Následující kroky Vás zavedou až k samotné online platbě, po je­ jímž provedení vám na email bude zasláno potvrzení o zakoupení. Po předložení potvrzova­ cího emailu vám bude ve festivalovém Akreditačním centru v Liberci během konání festivalu (12. - 15. řijna 2023) vydán Festivalový pas, který je nepřenosný. Ceny pasů jsou vyjádřeny v českých korunách včetně DPH. Spolek není plátcem DPH. Spolek si vyhrazuje právo vy­ hlásit časově omezenou akci na prodej Pasů za akční ceny. Náklady vzniklé Návštěvníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenky přes internet (náklady na internetové připojení) si hradí Návštěvník sám.

 Kupní cenu pas může Návštěvník uhradit následujícími způsoby:

-  bezhotovostně platbou online přes internet

-   bezhotovostně nebo v hotovosti ve festivalovém Akreditačním centru nebo v místě jed notlivých projekcí v době konání Festivalu

 Podmínky prodeje pasů přes internet:

Festivalový pas lze zakoupit na webových stránkách online festivalové databáze náležící Spolku: https://vp.eventival.com/sportfilm/2023/.

 Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Zaplatit", poté co Návštěvník odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOP a v předchozích krocích při registraci prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů. Návštěvník si při koupi vstupenky přes internet zvolí, zda cenu vstupenky uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu se Spolkem obchodní společ­ nost The Pay s.r.o., IČ: 28135261. Po uzavření kupní smlouvy, není Návštěvník oprávněn ob­ jednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit Pas), s výjimkou případů uvedených níže. Přionline platbě kartou je Návštěvníkovi obratem zasláno na jím uvedenou emailovou adresu elektronické potvrzení o platbě. Návštěvníkje oprávněn zažádat Spolek o vystavení řádného daňového dokladu prostřednictvím emailové adresy festival@sportilm.cz.

Odstoupení od smlouvy o koupi Pasů Změna ze strany Návštěvníka

Žádost o výměnu již zaplaceného Pasu nebo vstupenky na jednotlivé projekce musí být uči­něna prostřednictvím emailu na adrese: festival@sportfilm.cz. Návštěvník nemá na výměnu vstupenky právní nárok. Případná dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení Spolku zaslaného na emailovou adresu Návštěvníka.

 Vyšší moc

Spolek si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv akci na Festivalu v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladným výčtem jsou: nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V tako­ vém případě zvolí Návštěvník buď možnost vrácení kupní ceny zakoupeného Pasu nebo vstupenky v hotovosti nebo na účet nebo Spolek nabídne Návštěvníkovi přesun platnosti Pasu a vstupenky za Pas a vstupenku na další ročník Festivalu. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

 Reklamace

Zakoupený Pas se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. Po výměně elektronic­ kého potvrzení o zaplacení za festivalový Pas se v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení Pasu nebude nahrazovat novým a Návštěvníkovi nebude poskytnuta náhrada. Re­ klamace plnění poskytovaného Spolkem musí být podána elektronicky na email festi­ val@sportfilm.cz. Doporučujeme, aby Návštěvník vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím Pasu nebo vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce atd.). Spolek nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Spolek s Návštěvníkem na lhůtě delší.

 Ochrana osobních údajů

Spolek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU"), zpracovává osobní údaje Návštěvníků, kteří poskytli tyto údaje při koupi Pasů v rozsahu jméno, přijmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy,jejíž stranou je Návštěvník, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh Návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Spolek. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Poskytnutí osobní údajů je dobro­ volné. Spolek tímto Návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se Návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, do­ plnění nebo likvidace osobních údajů.

 Další práva a povinnosti

Spolek není ve vztahu k Návštěvníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností Návštěvníků zajišťuje Spolek prostřednictvím elektronické adresy: festival@sportfilm.cz. Informaci o vy­ řízení stížnosti Návštěvníka zašle Spolek na elektronickou adresu Návštěvníka.

 Spolek je oprávněn k prodeji Pasů a vstupenek a poskytování služeb na základě živnosten­ ského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnos­ tenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osob­ ních údajů. česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 Spory

Tyto V0P podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení,jsou k řešení sporu příslušné soudy české republiky.

 Kontaktní údaje pořadatele Festivalu: SP0RTFILM LIBEREC z.s., IČ: 08152977. Email: festival@sportfilm.cz

 V Liberci 1.1. 2023