Ochrana osobních údajů


GDPR

Mezinárodní festival sportovních filmů SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC vlastní a pořádá spolek SPORTFILM LIBEREC z.s. Spolek zajišťuje realizaci veškerých aktivit v rámci festivalu a jeho do- provodných festivalových projektů celoročně a považuje ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů za samozřejmost stejně jako ctí práva osobnostní a práva autorů a producentů k filmovým snímkům. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s platnou právní úpravou. Máte právo kdyko - li odvolat svůj souhlas udělený pro účely zpracování vašich osobních údajů Mezinárodním festivalem sportovních filmů SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC a a dalšími projekty pořádanými spolkem SPORTFILM LIBEREC z.s. V ostatních případech máte právo podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Rovněž máte právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost. Pro případ odvolání souhlasu, podání námitky, nebo využití některého práva nás prosím kontaktujte na festival@sportfilm.cz

 V Liberci 1.1.2023

Zásady zpracování osobních údajů pro Mezinárodní festival sportovních filmů SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC provozovaný spolkem SPORTFILM LIBEREC z.s.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro účely Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm festival Liberec, který pořádá níže uvedený Správce. Subjekt údajů je povinen seznámit se pečlivě s celým zněním dokumentu a v případě, že čemukoliv nerozumí, obrátit se na Správce. Tento dokument je účinný od 1. 1. 2023 s tím, že Správce je oprávněn dokument v případě potřeby aktualizovat.

 1.  Definice

1.1.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo jen „fyzická osoba“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; například Osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, Osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

1.2.  Subjekt je fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

1.3.  Zvláštní kategorie osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, kromě případného pořízení fotografie, což lze zařadit mezi biometrické údajů.

1.4.   Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.5.  Správce je právnická osoba, který určuje účely a prostředky Zpracování Osobních údajů, provádí Zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním Osobních údajů může Správce zmocnit nebo pověřit Zpracovatele.

1.6. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává Osobní údaje pro Správce.

1.7. Účel zpracování je důvod, proč Správce Osobní údaje zpracovává. Účel je vždy určitý, výslovně vyjádřený a legitimní.

1.8. Rozsah zpracování je stanovení konkrétních Osobních údajů, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

1.9.  Zásadami se rozumí tento dokument „Zásady zpracování osobních údaj pro Mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm festival Liberec.

1.10.   Mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm festival Liberec je filmová přehlídka pořádaná každoročně v říjnu v Liberci. Její součástí jsou filmové i nefilmové doprovodné aktivity, industry program, a další dílčí aktivity na podporu sportovních filmů a sportu všeobecně, které mohou probíhat celoročně (dále také jen „festival“).

1.11.  Oprávněnými zájmy správce jsou zejména prezentace festivalu, zajištění dobrého jména a propagace festivalu a jeho filmové databáze, zajištění chodu a fungování festivalu, včetně jeho financování, s čímž souvisí nutnost uchování záznamů jako podkladů pro vyúčtování grantů, účetnictví apod.

2.  Správce

2.1.  Správcem Osobních údajů je společnost SPORTFILM LIBEREC z.s. IČ: 08152977, se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05, Liberec, zapsaná jako L 12292 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

2.2.    Kontaktní údaje správce jsou se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05, Liberec, a email festival@sportfilm.cz.

2.3.   Pro účel zasílání newsletterů dle 4.2. těchto Zásad je odpovědný Správce, tedy společnost SPORTFILM LIBEREC z.s.

3.  Účely zpracování Osobních údajů

3.1.  Registrace do uživatelského účtu

3.1.1. Pokud Subjekt provede registraci do uživatelského účtu, budou jeho Osobní údaje zpracovávány Správcem za účelem vedení uživatelského účtu včetně vytvoření uživatelského profilu, což zahrnuje:

3.1.1.1. uchování údajů pro snadnější provádění akreditace,

3.1.1.2. uchování historie akreditací a aktivit uživatele,

3.1.1.3. zasílání informací o festivalových novinkách, nových filmech a informací ze světa

filmu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to včetně profilování dle odst.

3.1.3. níže.

 3.1.1.4. možnost přihlášení filmů do soutěží,

3.1.1.5. možnost přihlášení na specializované industry programy,

3.1.1.6. a možnost podat žádost o ubytování,

3.1.1.7. evidence v databázi uživatelských profilů pro vedení uživatelských účtů.

3.1.2. Právním titulem pro tento účel je souhlas uživatele, tedy Subjektu. Souhlas může Subjekt údajů kdykoli odvolat dle čl. 6 níže.

3.1.3.   Při realizaci účelu dochází k profilování, resp. jednoduché segmentaci na základě zájmů a aktivit Subjektu, a to pro volbu vhodných informací a výběr navržených programů konkrétnímu Subjektu.

3.2.  Zasílání newsletterů

3.2.1. Pokud Subjekt udělí souhlas Správci se zasíláním newsletterů, jsou jeho Osobní údaje zpracovávány na žádost Subjektu, resp. na základě dobrovolného zaškrtnutí souhlasu s přímým marketingem, včetně profilování dle odst. 3.2.4. níže, na jehož základě je Subjekt zařazen do databáze pro přímý marketing. Správce rovněž může pro účely svých oprávněných zájmů přistoupit k přímému marketingu, včetně profilování dle odst. 3.2.4. níže.

3.2.2.  Tento účel spočívá v zasílání newsletterů zahrnujících informace ze světa filmů, informace o festivalech, DVD a filmových novinkách. K zasílání obchodních sdělení dochází všemi způsoby, včetně elektronických prostředků, a to ze strany Správce.

3.2.3. Právním titulem pro tento účel je buď souhlas Subjektu, který může údajů kdykoli odvolat, nebo oprávněný zájem Správce, přičemž proti takovému zpracování může Subjekt kdykoli podat námitky, a to dle čl. 6 níže.

3.2.4.   Při realizaci účelu dochází k profilování, resp. jednoduché segmentaci na základě zájmů a aktivit Subjektu, a to pro volbu vhodných informací a výběr navržených programů konkrétnímu Subjektu.

3.3. Akreditace nebo Festivalový pas

3.3.1.   Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, resp. pro vyřízení Akreditace nebo Festivalového pasu (dále akreditace), která umožňuje Subjektu účast na festivalu. Akreditace je hrazená a její podmínky se řídí všeobecnými podmínkami dostupnými zde.

3.3.2. Právním titulem pro tento účel je plnění smlouvy.

3.3.3. Subjekt, který to neodmítl, bude rovněž od Správce získávat informace o novinkách, resp. mu budou zasílána obchodní sdělení všemi způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb z titulu oprávněného zájmu Správce včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.

3.4.  Přihláška filmu na festival

3.4.1. Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány za tímto účelem, pokud Subjekt odsouhlasí přihlášku filmu k festivalu.

3.4.2.  Účelem zpracování je zařazení subjektu a jeho přihlášeného filmu do databáze, ze které budou odbornou porotou vybírány filmy do zařazení programu Sportfilm festivalu aktuálního ročníku.

3.4.3. Právním titulem pro tento účel je souhlas. Souhlas může Subjekt údajů kdykoli odvolat dle čl. 6 níže.

3.4.4.   Pokud je film vybrán a dojde k dohodě mezi Subjektem a Správcem, je právním titulem zpracování osobních údajů plnění příslušné smlouvy. Pro účely archivace pak také oprávněné zájmy Správce, pokud tento účel není pokryt smlouvou.

3.5. Veřejná databáze filmů

3.5.1.   Správce vede veřejnou databázi filmů, jejíž účelem je shromáždění těch nejpodstatnějších informací o sportovních filmech, které správce užívá k tomu, aby informoval odbornou a laickou veřejnost, a k tomu, aby odborná porota vybírající filmy do zařazení programové sekce festivalu zvoleného ročníku měla přehled o sportovní dokumentární a hrané tvorbě. V rámci tohoto účelu může dojít k tomu, že budou zpracovány osobní údaje Subjektu, který se podílel podstatným způsobem na tvorbě daného filmu, a to v rozsahu jméno a příjmení, účast na filmu (pozice).

3.5.2. Právním titulem pro tento účel je oprávněný zájem Správce, pokud není tento účel pokryt uzavřenou smlouvou dle odst. 3.4.4. výše.

3.5.3. Zdrojem jsou oprávněně zveřejněné údaje a každý Subjekt je informován o zařazení do databáze a může proti uvedení svého jména a příjemní, účast na filmu (pozice), podat námitky.

3.6.  Doprovodné akce

3.6.1. Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, resp. pro zajištění účasti na doprovodné akci festivalu.

3.6.2. Právním titulem pro tento účel je plnění smlouvy.

3.7.  Skutečnost, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem

3.7.1.  V případě, že osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy, je Subjekt povinen poskytnout; bez jejich poskytnutí by vznikla nemožnost uzavření a plnění smlouvy. Ostatní poskytnuté údaje jsou požadavkem smluvním a jejich poskytnutí je dobrovolné; tyto údaje není Subjekt povinen poskytnout. Nebudou-li poskytnuty údaje, které jsou požadavkem smluvním, nemá toto žádné důsledky. V případě poskytnutí údajů, které jsou smluvním požadavkem a následného odvolání takového souhlasu, Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti.

4.  Rozsah zpracovávání Osobních údajů

4.1.  Registrace do uživatelského účtu

4.1.1. Rozsah pro účel registrace do uživatelského účtu záleží na skupině Subjektu.

4.1.2. Rozsah pro kategorii návštěvníků je následující: [jméno, příjmení, e-mail, adresa, fotografie].

4.2.  Zasílání newsletterů

4.2.1.  Za účelem zasílání newsletterů jsou Osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail.

4.3. Akreditace nebo Festival pas

4.3.1. Za účelem akreditace jsou Osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, fotografie.

4.4.  Přihláška filmu na festival

4.4.1. Za účelem přihlášky filmu na festival jsou Osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: biografie a filmografie tvůrce.

4.5. Veřejná databáze filmů

4.5.1.  Za účelem veřejné databáze filmů jsou Osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: název filmu, účast Subjektu na tvorbě (pozice), filmografické údaje, biografie režiséra, jméno producenta, adresa produkční společnosti, e-mail, telefon na produkci.

5.  Doba zpracování Osobních údajů

5.1.  Registrace do uživatelského účtu

5.1.1. Za tímto účelem jsou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu ze strany Subjektu.

5.1.2. Subjekt může souhlas kdykoliv odvolat, pokud jej udělil, a to dle čl. 6 níže. Subjekt má

právo podat námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu, je-li právním titulem oprávněný zájem správce.

5.2.  Zasílání newsletterů

5.2.1. Za tímto účelem jsou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu ze strany Subjektu nebo oprávněných námitek proti takovému zpracování.

5.2.2. Subjekt může souhlas kdykoliv odvolat, pokud jej udělil, a to dle čl. 6 níže. Subjekt má právo podat námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu, je-li právním titulem oprávněný zájem správce.

5.3. Akreditace

5.3.1. Za účelem akreditace jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu trvání akce, pro kterou byla akreditace zadána a půl roku poté z důvodu vyhodnocení a uzavření akce.

5.3.2.  V omezeném nezbytně nutném rozsahu budou osobní údaje uchovány tři roky po uplynutí uvedeného účelu z titulu oprávněného zájmu správce na ochranu svých práv (pro obranu proti nárokům Subjektů či třetích osob, pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru a pro případné vymáhání pohledávek Správce). Proti uchování za účelem oprávněného zájmu může subjekt podat námitku.

5.3.3. Pokud Správce zasílá Subjektu informace na základě oprávněného zájmu, uchová si Správce po dobu trvání rozesílky rovněž doklad o vztahu Subjektu a Správce.

5.4.  Přihláška filmu na festival

5.4.1. Za tímto účelem jsou Osobní údaje Subjektu zpracovávány po dobu trvání akce, pro kterou byla přihláška zadána a půl roku poté z důvodu vyhodnocení a uzavření akce.

5.4.2.  V omezeném nezbytně nutném rozsahu budou osobní údaje uchovány tři roky po uplynutí uvedeného účelu z titulu oprávněného zájmu správce na ochranu svých práv (pro obranu proti nárokům Subjektů či třetích osob, pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru a pro případné vymáhání pohledávek Správce). Proti uchování za účelem oprávněného zájmu může subjekt podat námitku.

5.4.3. Pokud Správce zasílá Subjektu informace na základě oprávněného zájmu, uchová si Správce po dobu trvání rozesílky rovněž doklad o vztahu Subjektu a Správce.

5.5. Veřejná databáze filmů

5.5.1. Za tímto účelem jsou Osobní údaje Subjektu zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do podání námitek ze strany Subjektu.

6.  Odvolání souhlasu, podání námitek

6.1. Souhlas, který Subjekt Správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na e-mailu zde: festival@sportfilm.cz nebo na adrese zde: Jablonecká 88/18, Liberec, 460 05.

6.2.  Pokud Subjekt požaduje podat námitky proti zpracování osobních údajů za účelem provádění přímého marketingu, je možné toto učinit na e-mailu zde: festival@sportfilm.cz nebo na adrese zde: Jablonecká 88/18, Liberec, 460 05.

6.3.  Pokud Subjekt požaduje podat námitky proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, je možné toto učinit na e-mailu zde: festival@sportfilm.cz nebo na adrese zde: Jablonecká 88/18, Liberec, 460 05.

6.4.  Správce bude na každou žádost reagovat neprodleně, nejdéle do 14 dní.

7.  Zpracovatelé

7.1.  Subjekt bere na vědomí, že Správce využívá ke splnění daného účelu Zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu Osobních údajů Subjektu pro výkon své činnosti. Jedná se o Zpracovatele z následujících kategorií: osoby provádějící přepravu; osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; osoby zabývající se personalistikou a vzděláváním; osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se internetovým marketingem; osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů; osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů; osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací; osoby poskytující software licenci pro online komunikaci.

7.2.  Google Analytics

Ochrana soukromí a používání Google Signálů

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics. Chtěli bychom vás seznámit s naší politikou ochrany soukromí a informovat vás o používání Google Signálů, což je součást naší implementace Google Analytics 4 (GA4).

Co jsou Google Signály?

Google Signály jsou anonymní a agregované informace, které nám pomáhají lépe porozumět chování našich uživatelů. Tyto informace obsahují například zařízení, interakce s naší webovou stránkou, demografické údaje a zájmy.

Jak používáme Google Signály?

Informace získané pomocí Google Signálů slouží k vytváření anonymních statistik, analýze uživatelského chování, personalizaci obsahu a optimalizaci našich reklamních kampaní pomocí remarketingu. Tímto způsobem se snažíme poskytnout lepší uživatelský zážitek a přizpůsobit naše služby vašim potřebám.

Dílčí zpracování dat Googlem

Chceme vás informovat, že tato anonymní data jsou zpracovávána společností Google podle vlastních zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme se seznámit se s Googlovými zásadami ochrany osobních údajů pro další informace.

8.  Uplatnění stížností a žádostí týkajících se zpracování osobních údajů

8.1.  Subjekt může uplatnit na e-mailu zde: festival@sportfilm.cz své žádosti, stížnosti a jiná podání ohledně zpracování jeho Osobních údajů.

8.2.  Správce bude na každou žádost reagovat neprodleně, nejdéle do 14 dní.

8.3.  Subjekt je rovněž oprávněn podat stížnost orgánu dozoru pro zpracování osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

9.  Poučení o právech Subjektu

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho Osobních údajů, tím se rozumí zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů atd. Mezi další práva subjektu údajů patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

9.1.  Právo na přístup

9.1.1.  Máte právo vědět, jaké údaje o vás Správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje Správce získává, komu je předává, kdo je mimo Správce zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

9.1.2.  Pokud si nejste jisti, které osobní údaje o vás Správce zpracovává, můžete Správce požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

9.2.  Právo na opravu

9.2.1.  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás Správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je Správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

9.3.  Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

9.3.1.   Máte právo, aby Správce vaše osobní údaje vymazal, a to pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň Správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat, využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě oprávněných zájmů Správce a Správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se domníváte, že prováděné zpracování osobních údajů Správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo určení a výkon právních nároků Správce nebo jejich obhajobu.

9.4.  Právo na omezení Zpracování

9.4.1.  Dále můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů Správce musí omezit, když popíráte přesnost osobních údajů (než budou opraveny), pokud vaše osobní údaje Správce zpracovává bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste Správci v budoucnu takové údaje stejně poskytli), vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou Správce šetří, je-li vaše námitka oprávněná, je povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.

9.5.  Právo na přenositelnost údajů

9.5.1.  V případě, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti Správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

9.6.  Právo vznést námitku

9.6.1.   Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro účely oprávněného zájmu Správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane Správce vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

9.7.  Právo podat stížnost

9.7.1.  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje Správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti zpracování osobních údajů Správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prosíme, pokud se domníváte, že ze strany Správce dochází k neoprávněnému či jinak vadnému zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nejprve kontaktovat Správce.

9.8.   Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

9.8.1. Toto právo vám zajišťuje, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

9.9.   Správce oznámí jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše Osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s výkonem Vašich výše popsaných práv, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na vaši žádost vás Správce informuje o těchto příjemcích.

 Kontaktní údaje pořadatele Festivalu: SPORTFILM LIBEREC z.s., IČ: 08152977. Email: festival@sportfilm.cz

 V Liberci 1.1. 2023