Statut

STATUT

THE STATUTE OF COMPETITION 

WETTBEWERBSREGELN 

SOUTĚŽNÍ STATUT 


20.ročník SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017

SOUTĚŽNÍ STATUT

  1. ročníku festivalu dokumentárních filmů a pořadů se sportovní tematikou

Článek 1

SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 je mezinárodní soutěžní festival televizních a filmových snímků s tematickým zaměřením na OLYMPIJSKÉ IDEJE, OLYMPIJSKÉ HRY a sport. Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji olympijských myšlenek prostřednictvím sportovního filmu, dokumentu a reportáže.

Článek 2

Program festivalu tvoří projekce soutěžních a nesoutěžních televizních a filmových snímků, doplněné doprovodným programem.

Článek 3

Přihlášené snímky nesmějí mít reklamní charakter. První uvedení soutěžního snímku musí být po datu             1. ledna 2012 a jeho stopáž nesmí přesáhnout 60 minut. V případě překročení časového limitu rozhodne o přijetí snímku porota.

Článek 4

Porotu tvoří 12 členů. V čele hodnotící komise je předseda poroty. Každý člen poroty má právo jednoho hlasu. V případě shodnosti poměru hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty. Porotu festivalu jmenuje ředitel festivalu na základě doporučení organizačního výboru.

Článek 5

V čele festivalu stojí ředitel festivalu.

Článek 6

Městem konání soutěžního festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 je Liberec ve dnech 4. – 6. října 2017 jako hlavní prezentace přihlášených snímků, další nekomerční projekce přihlášených snímků a snímků z archivu festivalu se koná v pořadech České televize, na internetu, ve školách, na veřejných prostranstvích a dalších zařízeních podle rozhodnutí organizačního výboru festivalu v době

od září do prosince 2017.

 

Článek 7

Vyhlašovatelem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 je Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., okresní organizace ČUS v okrese Liberec.

Odborným garantem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 je Český olympijský výbor, Česká unie sportu, Filmový a televizní svaz (FITES) a INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS – Miláno.

Článek 8

Soutěžní snímky do jednotlivých kategorií mohou přihlásit jejich producenti, výrobci, majitelé, autoři či právnické osoby do termínu a na adresu uvedenou na závazné přihlášce k účasti.

Přihlašovatelé souhlasí s veřejným promítáním přihlášených snímků v době konání festivalu a v ročnících následujících podle článku 6 a licenčních podmínek festivalu zveřejněných na www.sportfilm.cz.

Článek 9

 

Soutěžní kategorie:

1) Olympijské hry – Olympijské ideje

2) Dokumentární snímky.

3) Sportovní osobnosti.

4) Děti a sport – pohled na ně a jejich tvorba.

5) Reportáže.

6) Metodické a populárně vzdělávací televizní a filmové snímky.

 

 NOVÉ KATEGORIE pro rok 2017

1)Upoutávka na vysílání sportovní akce – upoutávka televizních společností, reklamních a PR agentur v maximální délce 60 vteřin zaměřená na propagaci vysílání sportovní akce, která byla prokazatelně prezentována v televizním vysílání, na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.

2) Prezentace sportovních a tělovýchovných aktivit – sestříhaný audiovizuální záznam jednorázové akce nebo dlouhodobé činnosti sportovní organizace, jednoty či klubu, jejíž podstatnou součástí jsou sportovní a tělovýchovné aktivity, popřípadě vyhlášení sportovních anket. Videozáznam v maximální délce 6 minut musí být prokazatelně prezentován na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.

 

Článek 10

Porota uděluje ceny v jednotlivých kategoriích a hlavní cenu festivalu.

Na doporučení poroty uděluje Česká olympijská akademie cenu Jiřího KÖSSLA.

 


THE STATUTE OF COMPETITION

of 20th Year of Festival of sport document films and sports programmes

Article 1

SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 is an international festival of film and television images with a thematic focus on OLYMPIC IDEAS, the OLYMPIC GAMES and sport. The aim of the festival is to award the best pictures in each category and the best shot of all categories. The festival’s mission is to contribute to the development of Olympic ideas through film, documentary and reportage.

Article 2

Program of festival is consists of competitive screening of competition and non-competition television and film images.

Article 3

Registered competitive shots are not allowed to have an advertising character. The first screening of the competitive shot must be after 1st of January 2012 and the maximum length is 60 minutes. In case of timeout of shot, the jury will take a decision on acceptance of this shot.

Article 4

The jury consists of 12 members. At the head of jury is the chairman. Each member of the jury has 1 vote. In the case of conformity of the vote, the deciding vote is vote of the jury’s chairman. The members of festival jury are nominated by the Head of Festival on the recommendation of festival organizing committee.

Article 5

The Head of Festival is the Festival Director.

Article 6

The SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICSTS FESTIVAL 2016 takes place in Liberec from 4th of October to 6th of October 2017. The main presentation of competitive shots, other non-commercial screening of entries pictures and archive picture from festival’s archive is held in the Czech Television, in internet, in schools, public spaces and other facilities due to festival organizing committee during September to December 2017.

Article 7

The promoter of the festival SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 is Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, z.s., regional organizations ČUS in Liberec district.

The expert guarantor of the festival SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 is the Czech Olympic Committee, the Czech Union of Sport, Film and Television Association (FITES), and INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS – Milan.

Article 8

Producers, makers, owners, authors or juridical persons can register competitive shots to particular categories. The deadline and address are given on the application form. They also agree with the public screening of registered shots during the Festival and following years in accordance with Article 6 and license conditions published on the festivals website www.sportfilm.cz.

Article 9

Competitive Categories:

1) Olympic Games – Olympic Ideas

2) Documentary Shots

3) Sports Personalities

4) Children and Sport – look at them and their creation

5) Reports

6) Methodical and popularizing televizion and film images

NEW CATEGORIES for 2017

1) Sports Promotion Trailer – Trailers of television, advertising and PR agencies in a maximum of 60 seconds to promote the broadcast of sporting events that have been demonstrably presented on television, on a specific website or on social networks.
2) Presentation of sports and physical education activities – edited audiovisual record of a one-time event or long-term activity of a sports organization, unity or club, whose essential part is sports and physical activity, or announcement of sports polls. Video footage with a maximum of 6 minutes must be demonstrably presented on a specific web site or on social networks.

 

Article 10

The jury award prize in separate categories and the main prize of festival.

The Czech Olympic Academy award  the prize of Jiří KÖSSL on the recommendation of jury.

 


WETTBEWERBSREGELN

  1. Jahrgang des Festivals für Sportfilme und Sport-Dokumentationen

Artikel 1

Das SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 ist ein Filmfestival mit internationalem Wettbewerb für Fernseh- und Filmproduktionen zu den Themen OLYMPISCHE IDEE, OLYMPISCHE SPIELE und Sport. Im Rahmen des Festivals werden die besten Produktionen in den einzelnen Kategorien sowie der beste Film aus allen Kategorien ausgewählt. Das Festival soll mittels der Filme, Dokumentationen und Reportagen über Sport zur Weiterentwicklung der Olympischen Ideen beitragen.

Artikel 2

Das Festivalprogramm präsentiert Fernseh- und Filmproduktionen im Wettbewerb sowie außerhalb des Wettbewerbs und umfasst weiter ein Begleitprogramm.

Artikel 3

Die angemeldeten Filme und Dokumentationen dürfen keine Werbefilme sein. Die erste Vorführung des am Wettbewerb teilnehmenden Films muss nach dem 1. Januar 2012 liegen und die Dauer darf 60 min nicht überschreiten. Sollte der Film länger sein, entscheidet die Jury, ob dieser Beitrag zum Festival zugelassen wird.

Artikel 4

Die Jury besteht aus 12 Mitgliedern. An der Spitze der bewertenden Komission steht der Juryvorsitzende. Jedes Jurymitglied hat eine Stimme und gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Juryvorsitzenden. Die Jury wird vom Direktor des Festivals auf der Grundlage der Empfehlung des Organisationskomitees ernannt.

Artikel 5

An der Spitze des Festivals steht der Direktor des Festivals.

Artikel 6

Während des Festivals mit internationalem Wettbewerb SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 ist die Stadt Liberec im Termin 4. – 6. Oktober 2017 der Hauptort, an dem die angemeldeten Filme vorgeführt werden. Weiters werden die angemeldeten Filme und Archivfilme im Rahmen von Sendungen des Tschechischen Fernsehens, im Internet, an Schulen, an öffentlichen Plätzen und in weiteren Einrichtungen je nach Entscheidung des Organisationskomitees im Zeitraum

September bis Dezember 2017 vorgeführt.

Artikel 7

Der Veranstalter des Festivals SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 ist die Organisation für Sport und Leibeserziehung Liberec, e.V. (Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s.), die Regionalorganisation des Tschechischen Verbandes für Leibeserziehung (ČSTV) im Bezirk Liberec.

Die Fachgaranten des Festivals SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 sind: Tschechischer Olympischer Ausschuss (ČOV), Tschechische Sportunion (ČUS), Film- und Fernsehverband (FITES) und INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS – Mailand.

Artikel 8

Die am Wettbewerb teilnehmenden Filme können in den einzelnen Kategorie nur von ihren jeweiligen Produzenten, Filmemachern, Inhabern, Autoren oder juristischen Personen angemeldet werden, und zwar innerhalb der Frist und an der Adresse, die in der verbindlichen Anmeldung angeführt sind. Die Teilnehmer stimmen der öffentlichen Vorführung der angemeldeten Filme während des Festivals und im Rahmen der künftigen Jahrgänge laut Artikel 6 sowie den Lizenzbedingungen des Festivals, die auf www.sportfilm.cz veröffentlich sind, zu.

Artikel 9

Wettbewerbskategorien:

1) Olympische Spiele – Olympische Ideen;

2) Dokumentarfilme;

3) Sportlerpersönlichkeiten;

4) Kinder und Sport – eine nähere Betrachtung sowie das Schaffen der Kinder;

5) Reportagen;

6) Methodische und populär-wissenschaftliche Fernseh- und Filmproduktionen;

Artikel 10

Die Jury vergibt Auszeichnungen in den einzelnen Kategorie sowie den Hauptpreis des Festivals.

Auf Empfehlung der Jury vergibt die Tschechische Olympische Akademie den Jiří-KÖSSL-Preis.