Přihláška

Application / Přihláška – On-line

 

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ a PRAVIDLA ÚČASTI (PDF)

Application_Form_Sportfilm (XLS )

21th SPORTFILM LIBEREC 

INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017

 PŘIHLÁŠENÍ a PRAVIDLA ÚČASTI

Přihlašovatel zašle na adresu Liberecké sportovní a tělovýchovná organizace z.s. 

 LB–STO o.s. SPORTFILM 2017

Jablonecká 88/18

460 05 LIBEREC 5

 do 28. srpna 2017 (den doručení) soutěžní snímek na dvou nosičích DVD pro potřeby poroty a pro veřejné promítání, které se nevrací zpět přihlašovateli a budou sloužit pro archivní účely festivalu SPORTFILM Liberec. Lze zaslat také ve formátu *mov, *mp4 cestou ÚSCHOVNA

K přihlášeným DVD přidejte podle vlastního uvážení propagační materiály, fotografie vztahující se k přihlášenému dokumentu.

Platí pouze přihlášky podané elektronicky z domény  

www.sportfilm.cz do 29. srpna 2017

Přihlašovatel uhradí poštovné a pojistné za zásilku soutěžních snímků.

Další pravidla:

1) Přihlašovatel snímku souhlasí v souladu s Autorským zákonem č. 175/96 Sb. s bezplatným použitím ukázky z přihlášeného snímku pro výrobu a veřejné uvádění dokumentárního snímku SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 a to v maximální délce 60-ti sekund. Přihlašovatel poskytne tuto ukázku pořadateli na DVD. Přihlašovatel potvrzuje správnost všech údajů a odpovídá za případné škody plynoucí z nesprávně uvedených skutečností.

2) Přihlašovatel souhlasí se Soutěžním statutem festivalu sportovních snímků SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 .

3) Podáním závazné přihlášky, jak písemné, tak přihlášky elektronické, přihlašovatel stvrzuje a prohlašuje, že si je plně vědom toho, že s podáním přihlášky uzavírá zároveň licenční smlouvu, jež je k této přihlášce přiložena a s jejímž obsahem se seznámil před podpisem přihlášky a bezvýhradně s ní souhlasí.

4) Přihlašovací poplatek je stanoven pro fyzické osoby a neziskové organizace na 100,- Kč (4  €) pro ziskové organizace na 500,- Kč (20€). Členové FICTS přihlašovací poplatek neplatí.

5) Organizátor je připraven ve spolupráci a za podpory ČT SPORT prezentovat přihlášené snímky ve svém vysílání jako součást festivalu. Pro tato vysílání musí přihlašovatel splnit technické podmínky České televize a to zejména:

– zaslat přihlášený snímek na nosiči požadovaném ČT.

– ke snímku přiložit seznam použité hudby – Music Gue Sheet.

– zahraniční snímky doplnit dialogovou listinu.

Podrobné technické podmínky jsou uveřejněny na doméně www.sportfilm.cz

 


Please submit a completed application form to the email address: v.bohac@lb-sto.cz

Application_Form_Sportfilm (XLS )

 1. 21th SPORTFILM LIBEREC 

  INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017

   

  THE APPLICATION FORM and PARTICIPATION RULES

  The Applicant send to the address of Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s.

  LB–STO z.s. SPORTFILM 2017

  Jablonecká 88/18,

  460 05 LIBEREC 05

   

  till 28. of August 2017 (day of delivery) the competitive picture on 2 DVD media for the purposes of the jury and public screenings, which does not go back to the applicant and will be used for archival purposes of Festival SPORTFILM Liberec.

  To the logged-DVD add, in your own discretion, promotional materials, photos related to the logged dokument.

   Valid only for the applications filed electronically from domain

  www.sportfilm.cz till 29th of August 2017.

   The Applicant will pay shipping cost and insurance for shipment of competition films.

  Next rules:

  1) Applicant agrees in accordance with Act No. 175/96 Coll. with free use of excerpts from the logged-frame for the production and public screening of document film about SPORTFILM Liberec – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2016 to a maximum length of 60 seconds. Applicant provides this sample to organizer on DVD. Applicant confirms the accuracy of all data and is responsible for any damages resulting from incorrectly stated facts.

  2) Applicant agrees with the Competition Statute of Sports shots festival SPORTFILM Liberec – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL.

  3) Submitting the binding application form, both written and electronic, the applicant confirms and declares that he is fully aware that the filing also concluded a licensing agreement with the contents of which met prior to the filing and wholeheartedly agree with her.  

  4) The entry fee is established for individuals and nonprofit organizations for 100, – CZK (4 €) and for profit organization for 500, – CZK (20 €). FICTS members do not pay the filing fee.

  5) The organizer is prepared in collaboration and with the support of ČT SPORT present submitted images in their broadcasts as part of the festival. For these broadcasts, the applicant must meet the technical requirements of Czech Television and in particular:

  – send logged picture on the medium required by ČT,

  – attach a list of used music in the logged picture- Music Gue Sheet,

  – foreign images komplement with dialogue list.

  Detailed specifications are available on the domain www.sportfilm.cz.

 


20th SPORTFILM LIBEREC 

INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017

 ANMELDUNG und TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Anmelder sendet an die Adresse der Organisation für Sport und Leibeserziehung Liberec, e.V. (Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s.)

Application_Form_Sportfilm (XLS )

 LB–STO o.s. SPORTFILM 2017

Jablonecká 18,

460 01 LIBEREC

 bis spätestens 28. August 2017 (Tag der Zustellung) den am Wettbewerb teilnehmenden Film auf zwei DVD-Trägern für die Jury und für die öffentliche Vorführung, die dem Anmelder nicht mehr retourniert und zu Archivzwecken des Festivals SPORTFILM Liberec dienen werden. Der Film kann auch im *mov oder *mp4 Format über die Webseite ÚSCHOVNA.CZ gesendet werden.

Zu den DVDs können Sie nach eigenem Ermessen Werbematerial und Fotos zum angemeldeten Beitrag hinzufügen.

Dies gilt nur für Anmeldungen, die in elektronischer Form von der Domain

www.sportfilm.cz bis 29. August 2017 eingereicht werden.

Der Anmelder bezahlt das Postentgeld und die Versicherung der gegenständlichen Postsendung.

Sonstige Bedingungen:

1) Der Anmelder stimmt im Einklang mit dem Urheberrechtsgesetz Nr. 175/96 Slg., der unentgeltlichen Nutzung eines Auszugs aus dem angemeldeten Film für die Produktion und öffentliche Vorführung des Dokumentarfilms SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 in der maximalen Länge von 60 Sekunden zu. Der Anmelder stellt dem Veranstalter diesen Ausschnitt auf DVD zur Verfügung. Der Anmelder bestätigt hiermit die Richtigkeit aller Angaben und haftet für eventuelle Schäden, die aus fehlerhaft angeführten Tatsachen resultieren.

2) Der Anmelder stimmt der Wettbewerbsordnung des Sportfilmfestivals SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 zu.

3) Durch die Einreichung der Anmeldung in schriftlicher sowie elektronischer Form bestätigt und erklärt der Anmelder hiermit, dass er sich vollumfänglich dessen bewusst ist, dass er durch die Einreichung der Anmeldung gleichzeitig den Lizenzvertrag abschliesst, der dieser Anmeldung beigefügt ist, mit dessen Inhalt er/sie sich vor der Unterzeichnung der Anmeldeformulars vertraut gemacht hat und dem er/sie ohne Vorbehalte zustimmt.

4) Die Höhe der Anmeldegebühr ist für natürliche Personen und Non-Profit-Organisationen mit 100,- CZK (4 €) und für gewinnorientierte Organisationen mit 500,- CZK (20 €) festgelegt. FICTS-Mitglieder bezahlen keine Anmeldegebühr.

5) Der Veranstalter ist in Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Fernsehsenders ČT SPORT bereit, die angemeldeten Filme im Rahmen seiner Sendungen als Bestandteil des Festivals zu präsentieren. Für diese Produktionen muss der Anmelder die technischen Bedingungen des Tschechischen Fernsehens (ČT) erfüllen, und zwar insbesondere:

– den angemeldeten Beitrag auf einem, vom Tschechischen Fernsehen gewünschten Träger einsenden.

– zum Beitrag die Liste der verwendeten Musikbeiträge (Music Gue Sheet) hinzufügen.

– ausländische Beiträge mit der Dialogliste ergänzen.

Detailierte technische Bedingungen finden Sie auf www.sportfilm.cz