Pozvánka

POZVÁNKA

Vážení tvůrci sportovních dokumentů, režiséři a producenti,

dovolujeme si Vás pozvat na 20. ročník festivalu sportovních filmů a dokumentů SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017.

Liberecký festival je nejstarším účastníkem největší přehlídky filmů a dokumentů se sportovní tematikou WORLD FICTS CHALLENGE 2017 organizovaných FICTS a konaných pravidelně začátkem prosince v italském Miláně.

Garantem této série je Federation Internationale Cinema Televizion Sportifs, sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní tematikou z téměř 90 zemí celého světa pod patronací Mezinárodního olympijského výboru.

Z našeho festivalu budou na tuto celosvětovou přehlídku nominovány vítězné snímky jednotlivých kategorií a celkově vítězný snímek festivalu. O vítězných snímcích a dalších nominacích rozhodne odborná porota.

Porota ocení nejlepší snímky a ceny – skleněné figurky „Ještídka“, budou slavnostně předávány dne 5. 10. 2017 v Liberci na radnici .

Pořadatelé dosavadních devatenácti ročníků filmového festivalu se mohou s uspokojením ohlédnout za dobře odvedenou práci a mohou poděkovat všem podporovatelům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na zajištění předcházejících ročníků.

Věříme, že zejména s Vaší pomocí se 20. ročník stane úspěšným a potvrdí, že patří mezi nejvýznamnější akce nejen v našem regionu, ale i ČR.

Těšíme si na Vaše snímky a spolupráci s Vámi

Dr. Pavel LANDA                                                                   Ing. Vladimír BOHÁČ

ředitel festivalu                                                                 viceprezident festivalu

                                                                                předseda vyhlašovatelské organizace          

MUDr. Milan JIRÁSEK  

prezident festivalu

 


 

THE INVITATION

Dear creators of sports documentaries, directors and producers,

let us invite you to the 20th anual of festival of sports films and documentaries SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017.

Liberec festival is the oldest participant in the largest show of films and documentaries with a sporty theme WORLD FICTS CHALLENGE 2017 organized by FICTS and regularly held in early December in Milan, Italy.

The guarantor of this series is the Federation Internationale Cinema Televizion Sports associating festivals and producers of films with sports themes from nearly 90 countries around the world under the auspices of the International Olympic Committee.

From our festival will be nominated, for this global showcase, the winning films of each category and the overall winning film of whole festival. The jury will decide about the winning films and other nominations.

The jury appreciated the best images and prizes – glass figurines „Ještídek“, will be officially handed over on October 5, 2017 in Liberec – in the Town Hall.

Organizers of the previous nineteen years of the film festival can look back with satisfaction at a well done job, and they can thank all supporters and collaborators who assisted in previous years.

We believe that especially with your help the 20th year will be successful and confirmed that is one of the most important event not only in our region but also of the Czech Republic.

We are looking forward to your images and cooperation with you

 

Dr. Pavel LANDA                                                             Ing. Vladimír BOHÁČ

Head of Festival                                                 Vice-prezident of Festival

                                                                              Chairman of Enunciator    

 

            MUDr. Milan JIRÁSEK

           Prezident of Festival

 


EINLADUNG

Sehr geehrte Autoren von Sport-Dokumentationen, Regisseure und Produzenten,

hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zum 20. Jahrgang des Festivals für Sportfilme und Sport-Dokumentationen SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2017 einladen.

Das Festival in Liberec zählt zu den ältesten Teilnehmern des größten Festivals für Sportfilme und Sport-Dokumentationen WORLD FICTS CHALLENGE 2017, das von der FICTS (Internationalen Föderation für Sportfilme) veranstaltet wird und alljährlich Anfang Dezember in Mailand stattfindet.

Der Garant dieser Serie ist die Internationale Föderation für Sportfilme, die Festivals und Filmemacher aus fast 90 Ländern der Welt vereinigt und unter dem Patronat des Internationalen Olympischen Komitees steht.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien und der Siegerfilm des Festivals werden von uns nominiert, um an diesem internationalen Festival teilzunehmen. Den Gewinner und die weiteren nominierten Filme ernennt die Fachjury.

Die Jury wird am 5. Oktober 2017 im Rathaus in Liberec die besten Filme küren und die Preise – Glasfiguren des Maskottchens der Stadt namens „Ještídek“  – verleihen.

Die Veranstalter der vergangenen neunzehn Jahrgänge des Filmfestivals können zufrieden auf einen reibungslosen Ablauf zurückblicken sowie sich bei den Förderern und Mitarbeitern bedanken, die zu diesem Festival beigetragen haben.

Wir hoffen, dass dank Ihrer Unterstützung der 20. Jahrgang des Festivals wieder ein Erfolg wird und seine Rolle als wichtige Veranstaltung nicht nur in unserer Region, sondern in der gesamten Tschechischen Republik bestätigen kann.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und die gemeinsame Zusammenarbeit.

Dr. Pavel LANDA                                           Ing. Vladimír BOHÁČ

Direktor des Festivals                                    Vizepräsident des Festivals

                                                                    Vorsitzender der veranstaltenden Organisation

 

Dr. med. Milan JIRÁSEK   

Präsident des Festivals